Code of Conduct

Van alle medewerkers van Royal Reesink wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de waarden en business principles van onze onderneming en dat zij zich houden aan het bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving. Niet naleving van de Code of Conduct kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Waar in deze Code of Conduct wordt gesproken over Royal Reesink, worden hiermee alle vennootschappen bedoeld die tot de Royal Reesink groep behoren.

Royal Reesink wil op de lange termijn waarde creëren voor klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Met onze kennis van producten en markten willen wij een onmisbare speler zijn in de distributieketen door enerzijds feedback uit de markt te vertalen naar innovatieve en duurzame oplossingen voor onze klanten en anderzijds een goede partner zijn voor haar leveranciers.

Enabling your business

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Werknemers moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en werken in een veilige werkomgeving. Onze organisatie staat voor transparantie, ethisch gedrag, respect voor wet en internationale gedragsnormen. Daarbij hanteren wij de volgende kernwaarden:

  • Oplossingsgericht
  • Kennis van producten, systemen en markten
  • Groot innovatief vermogen

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons handelen. Vervlochten met de kernwaarden is ons streven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en waar mogelijk onze invloed uit te oefenen teneinde zo de gehele keten te verduurzamen en veiliger te maken.

Eerlijke concurrentie

Royal Reesink staat voor vrij, eerlijk en ethisch ondernemerschap. Royal Reesink zal eerlijk en binnen de wettelijk voorgeschreven mededingingsregels concurreren.

Naleving van wetten

Het beleid van Royal Reesink is alle wet- en regelgeving die van toepassing is op haar activiteiten na te leven.

Corruptiebestrijding

Royal Reesink tolereert geen omkoping, smeergeld, handel met kennis van koersgevoelige informatie, marktmisbruik, fraude of witwassen van geld. Smeergeld valt eveneens onder omkoping en mag niet worden betaald of worden aangenomen.

Belangenverstrengeling

Ieder reëel of potentieel belangenconflict (of schijn daarvan) dient te worden vermeden.

Financiële verslaglegging

De financiële administratie van Royal Reesink wordt gevoerd in overeenstemming met de wet, verslagleggingsgrondslagen en het beleid en procedures zoals deze binnen Royal Reesink gelden. Royal Reesink zal elke vorm van gedrag en elke afspraak vermijden die resulteert in onjuiste of foutieve boekingen.

Omgang met leveranciers

Royal Reesink wil zaken doen met partners die onze business principes onderschrijven.

Shareholders

Royal Reesink voert haar onderneming in overeenstemming met corporate governance regels. We verstrekken tijdig, gelijktijdig en regelmatig informatie over onze activiteiten, structuur, financiële situatie en resultaten aan alle aandeelhouders.

Gezonde en veilige werkomgeving

Royal Reesink draagt zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Op alle locaties zijn gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van kracht. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Royal Reesink zal al het mogelijke doen om ongevallen op het werk te voorkomen voor zowel de eigen als ingehuurde medewerkers.

Kinderarbeid en dwangarbeid

Royal Reesink houdt zich in alle landen waar zij actief is aan de wettelijke minimum leeftijd voorschriften. Royal Reesink zal alleen medewerkers in dienst hebben die daarvoor vrijwillig hebben gekozen.

Gelijke behandeling en respect

Geen enkele vorm van discriminatie zal worden toegestaan binnen Royal Reesink. Onze medewerkers worden geworven, geselecteerd en gepromoveerd op grond van objectieve een niet- discriminerende criteria. Binnen Royal Reesink is geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie, onder meer op grond van ras, godsdienst, leeftijd, geslacht of huidskleur toegestaan.

Royal Reesink hecht er grote waarde aan om een eerlijke en betrouwbare werkgever te zijn en spant zich in om een goed werkgever te zijn.

Mensenrechten

Royal Reesink voert haar activiteiten uit in overeenstemming met zowel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties als de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Recht op organisatie en medezeggenschap

Royal Reesink erkent de vrijheid van medewerkers om lid te worden van een organisatie naar hun keuze, inclusief vakbonden. Medezeggenschapsrechten zullen worden gehonoreerd.

Social media

Het gebruik van sociale media kan een negatief effect hebben op de reputatie van Royal Reesink. Daarom wordt van medewerkers verwacht dat zij de reputatie van Royal Reesink niet schaden en zich onthouden van het doen van uitspraken die schadelijk kunnen zijn voor Royal Reesink.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Royal Reesink onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij streeft naar een milieuvriendelijke bedrijfsvoering en wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling ten behoeve van zowel de huidige als toekomstige generaties. Dit betekent dat wij zoeken naar een evenwicht tussen de resultaten die wij als bedrijf moeten behalen en onze inzet ten behoeve van de samenleving en het milieu.