04.04.2016

Sterke stijging nettoresultaat 2015

Sterke stijging nettoresultaat 2015
Datum

04-04-2016

Kernpunten 2015

Commercieel/operationeel

 • Jaaromzet Royal Reesink over 2015 komt uit op € 489,5 miljoen.
 • Reesink Green Equipment heeft naar omstandigheden goed gepresteerd. Agrarische markt in de Benelux heeft last van de lage melkprijs, CT Agro kende een goede verkoop van tractoren, machines voor het zaaien, machines voor grondbewerking en onderdelen. De omzet van landschappelijk onderhoud groeide verder.
 • Bij Reesink Construction Equipment daalde de omzet in België, maar dankzij omzetstijging in Nederland, verdere groei in Huur&Stuur en betere marges, steeg het resultaat.
 • Bij Reesink Material Handling Equipment werd door gunstigere marktomstandigheden in combinatie met meer focus op verhuur en service een beter resultaat gerealiseerd.
 • Bij Reesink Industries kregen de hydraulische activiteiten in Duitsland een impuls door de voeging met IMAV-Hydraulik. In Nederland nam de afzet naar ‘marine’ (scheepvaart) toe. De afzet naar de agrarische machinefabrikanten nam af. De staalactiviteiten hebben het onverminderd zwaar.
 • Uitbreiding activiteiten door voeging van Agrometius (september), start joint-venture Reesink Turkey (juni) en de overname van de activiteiten van IMAV-Hydraulik (eind april).
 • Integratie van de recent verworven activiteiten.
 • Versterking marktpositie in gebruikte machines.
 • Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem).
 • Herfinanciering en uitbreiding geplaatst aandelenkapitaal met 9,99% door onderhandse plaatsing.

Financieel

 • Omzet € 489,5 miljoen (2014: € 473,2 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 1,5%.
 • Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met bijna 10% naar € 30,8 miljoen (2014: € 28,0 miljoen).
 • Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen en amortisatie (EBIT) steeg met 10,9% naar € 19,4 miljoen (2014: € 17,5 miljoen).
 • Financieringslasten € 3,5 miljoen; € 0,4 miljoen meer dan in 2014.
 • Nettoresultaat steeg met 25,6% naar € 11,2 miljoen (2014: € 8,9 miljoen).
 • Kasstroom uit operationele activiteiten daalde door investeringen in werkkapitaal van € 22,3 miljoen naar € 16,3 miljoen.
 • Aflossing achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. van € 4,8 miljoen.
 • Herfinanciering met ABN AMRO Bank, Rabobank, Commerzbank en BNP Paribas (nieuw). Faciliteit van € 140 miljoen voor een periode van vijf jaar.
 • Winst per (certificaat van) gewoon aandeel € 8,64 (2014: € 7,10), een stijging van 21,7%.
 • Aangezien het openbare bod aangekondigd door River Acquisition B.V. tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

”Royal Reesink heeft zijn beste jaar ooit afgesloten ondanks dat een aantal markten zwaar onder druk staan. Spreiding van onze activiteiten heeft ertoe geleid dat we niet zo zwaar geraakt zijn door slechte omstandigheden in een aantal van onze markten. Daarnaast zien we wel dat onze bedrijven steeds beter samenwerken op deelmarkten. In 2015 is veel management tijd en aandacht gegaan naar het vinden van een oplossing voor de sluiting van Alternext. De uiteindelijke uitkomst, het openbaar bod van River Acquisition B.V., zal bij gestanddoening ons bedrijf op aandeelhoudersvlak in rustiger vaarwater brengen en stelt ons in staat in de luwte verder werken aan de uitbouw van deze prachtige onderneming. Gezien de situatie in de agrarische markten en de slechte staalprijzen zijn we terughoudend ten aanzien van de vooruitzichten voor 2016.”, aldus Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink.

Algemene ontwikkelingen

Reesink Equipment

Reesink Green Equipment (RGE)

De divisie Reesink Green Equipment heeft het in 2015 naar omstandigheden goed gedaan. Het in elkaar zakken van de melkprijs heeft een grotere impact gehad dan in het begin van het jaar 2015 werd verwacht. Het investeringsniveau in de melkveehouderij kwam na de zomer onder druk te staan wat doorwerkte in de investeringsbereidheid voor het aanschaffen van nieuwe machines. In de akkerbouw gebeurde het omgekeerde, waar productprijzen voor aardappelen, wortelen, uien en graan begin 2015 laag waren, werden deze door het jaar heen aanmerkelijk beter. Al met al, leidde dit alles ertoe dat onze op de landbouw gerichte bedrijven in de Benelux genoodzaakt waren de verwachtingen in de loop van het jaar bij te stellen. Halverwege het verkoopseizoen van de maaidorsers in Kazachstan, liet de Kazachstaanse regering het monetaire systeem los, waardoor de koers van de Tenge daalde. Dit effect zorgde voor een demper op de laatste handel. Desalniettemin was het een goed jaar voor CT Agro.

Jean Heybroek heeft het in 2015 boven verwachting goed gedaan. Met de overname van Agrometius in september 2015 heeft Royal Reesink een belangrijke stap gezet in ‘smart farming’. Agrometius is gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw en onder meer importeur van Trimble navigatieapparatuur. Als specialist in het verbinden van tractoren met werktuigen van veel verschillende merken is Agrometius merkonafhankelijk binnen de groep ingezet.

Reesink Construction Equipment (RCE)

De marktpositie van Reesink Construction Equipment is goed en 2015 was een stabiel jaar. De markt in België was slechter, maar dat kon worden gecompenseerd met positieve ontwikkelingen op de Nederlandse markt, met name door stijging van de afzet in enkele van onze nichemarkten. Daarnaast hebben de Kobelco machines het erg goed gedaan in het afgelopen jaar. Deze machines zijn in 2014 op de markt gekomen en hebben een zeer gunstige CO2-reductiewaarden ten opzichte van bestaande machines met eenzelfde productiecapaciteit. Met de ervaring van de allround-medewerkers en de aanwas van nieuwe en jonge mensen binnen de Construction divisie maakt dat er flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Reesink Material Handling Equipment (RMHE)

Duitsland kende afgelopen jaar een behoorlijke stijging van de markt van material handling. In België en Nederland stegen de markten licht tot duidelijk. Door de harde concurrentie op prijs stonden de marges nog altijd onder druk. Richting het einde van het jaar stegen de markten verder. Dit bleek ook uit de toename in de orderportefeuilles. De margedruk dwingt de divisie Reesink Material Handling Equipment om creatiever te worden en scherper op de kostenkant te gaan letten, onder andere door efficiënter te werken.

In Nederland stegen de opbrengsten uit verhuur. Door de grote vraag waren investeringen in de verhuurvloot noodzakelijk. Daarnaast is door de divisie in het afgelopen jaar een duidelijke focus gelegd op het vergroten van de service capaciteit. Hierdoor blijft Reesink Material Handling Equipment in staat klanten adequaat te bedienen. In België heeft het management door een andere focus in het bedrijf aan te brengen een betere performance gerealiseerd.

In september van het afgelopen jaar is het Used Equipment Center voor Linde heftrucks geopend in Apeldoorn. Met de ingebruikname van dit nieuwe Used Equipment Center hebben we verder invulling gegeven aan ons totaalconcept. Een deel van de gebruikte heftrucks wordt daar ‘refurbished’ en verkocht aan afnemers die de stap naar een nieuwe truck nog te groot vinden.

Reesink Industries

Met de overname van IMAV-Hydraulik (Duitsland) heeft de hydrauliek business in het afgelopen jaar een impuls gekregen. Met deze overname is Royal Reesink een bekende partij voor hydraulieksystemen en ventielblokken in Duitsland geworden. In Nederland was er minder vraag naar hydraulische componenten en –systemen door de fabrikanten van agrarische machines. Dit werd gecompenseerd door een betere afzet naar de ‘marine’ (scheepvaart). De markt voor staal was, net als de jaren ervoor, moeilijk. Het aanbod van staal overstijgt de vraag naar staal, hetgeen de marges en prijzen onder druk zette. Eind 2015 namen de volumes wel weer iets toe doordat de bouwsector aantrok. De staal activiteiten binnen Reesink Industries hebben het aanhoudend zwaar. Hetzelfde geldt voor de activiteiten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aantal medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2015 naar 1.199 tegen 1.121 in 2014. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de activiteiten door de acquisities Agrometius, IMAV-Hydraulik en Kuhn Center Turkey.

Financiële gang van zaken

De jaarrekening die volgens Dutch GAAP is opgemaakt, waarbij voor de waardering van de onroerende zaken het Besluit actuele waarde is toegepast, vormt de leidraad voor deze paragraaf.

Omzet

De omzet van Royal Reesink over 2015 steeg met 3,4% naar € 489,5 miljoen (2014: € 473,2 miljoen). De autonome groei van de omzet was in 2015 1,5%. De omzet van Reesink Equipment steeg naar € 436,4 miljoen (2014: € 421,7 miljoen) ofwel een stijging van 3,5%. De autonome groei van de omzet was in 2015 2,2%. 

Reesink Green Equipment realiseerde in 2015 een omzetstijging van 7,0% naar € 181,0 miljoen (2014: € 169,2 miljoen), de autonome stijging bedroeg 3,3%. De marge was, mede door een andere mix van de afzet, licht hoger. Bij landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park is de autonome omzetstijging goed. De omzet gerealiseerd in de agrarische markt in de Benelux daalde in 2015 door minder afzet in het tweede half jaar. Belangrijkste reden hiervoor was de lage melkprijs. Gedurende het boekjaar was er de verwachting dat CT Agro meer dan het begrote aantal maaidorsers zou gaan verkopen. Een wijziging van het monetair stelsel van Kazachstan per 20 augustus 2015 zorgde echter voor een forse daling van de waarde van de lokale munt. Desondanks is het resultaat in Kazachstan (ruim) hoger dan in 2014. Het verkoopseizoen voor tractoren, machines voor het zaaien, machines voor grondbewerking en onderdelen was succesvol.

Bij Reesink Construction Equipment bedroeg de omzet € 44,3 miljoen, een daling van 2,6% (2014: € 45,5 miljoen). De omzet in Nederland steeg in dit jaar met bijna 12%, terwijl in België de omzet daalde met meer dan 30%. Deze daling was met name te wijten aan het feit dat er geen incidentele orders waren van grote gestuurde boorsystemen. De omzet van Huur&Stuur steeg ook duidelijk. Reesink Construction Equipment realiseerde goede marges waardoor de winstgevendheid steeg.

De omzet van Reesink Material Handling Equipment was met € 211,1 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor 2% hoger (2014: € 207,0 miljoen). De samenstelling van de omzet was anders, hetgeen leidde tot een beter rendement voor deze divisie. In het afgelopen jaar is, met name in Nederland, meer focus gelegd op het inspelen op de groeiende vraag naar verhuur en het verder uitbouwen en efficiënter maken van de service. In september is in Apeldoorn een Used Equipment Center geopend. De omzet uit de verkoop van machines (nieuw en gebruikt) was bijna 1% lager dan het jaar ervoor. Hierbij moet worden opgemerkt dat de orderboeken over het algemeen goed gevuld zijn. De omzet uit verhuur steeg met 13% terwijl de omzet uit service met 4% steeg.

Bij Reesink Industries is IMAV-Hydraulik in het derde kwartaal van 2015 geïntegreerd met Motrac Hydraulics in Willich (Duitsland). Mede hierdoor realiseerde Reesink Industries een positieve omzetontwikkeling van 3,6% naar € 52,5 miljoen (2014: € 50,7 miljoen). Autonoom daalde de omzet met meer dan 4%. Met name de agrarische OEM-klanten namen minder hydraulische componenten en systemen af. Tevens had de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen het nog moeilijk. Reesink Staal had een fractioneel hogere omzet in vergelijking met het voorgaande jaar.

Toegevoegde waarde, kosten en overige bedrijfsopbrengsten

Het bruto-omzetresultaat steeg ten opzichte van 2014 met € 4,4 miljoen (+6,1%) naar € 76,7 miljoen (2014: € 72,3 miljoen). Het bruto-omzetresultaat was 15,7% van de omzet, tegenover 15,3% over 2014. Het bruto-omzetresultaat van Reesink Equipment steeg met 3,9% van € 66,4 miljoen naar € 69,0 miljoen. Het bruto-omzetresultaat van Reesink Industries steeg met € 1,7 miljoen naar € 7,7 miljoen (2014: € 6,0 miljoen). Autonoom werd een gering lagere bruto-omzetresultaat gerealiseerd. Het totaal van de verkoop- en algemene beheerskosten steeg in 2015 met 4,4% naar € 58,8 miljoen (2014: € 56,3 miljoen). Autonoom daalden deze kosten met € 0,4 miljoen. De daling van de kosten werd deels teniet gedaan door € 1,2 miljoen kosten met een éénmalig karakter. De overige bedrijfsopbrengsten van € 1,5 miljoen betroffen de externe huuropbrengsten.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 10% van € 28,0 miljoen naar € 30,8 miljoen. De afschrijvings- en amortisatielasten over 2015 waren met € 11,3 miljoen 9,3% hoger (2014: €10,5 miljoen). Autonoom stegen de lasten van afschrijvingen en amortisatie met 6,5%, met name door hogere afschrijvingslasten op de verhuurvloot. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10,9% naar € 19,4 (2014: € 17,5 miljoen).

Financieringslasten, waardeveranderingen, effecten

De netto financieringslasten waren met € 3,5 miljoen hoger dan de financieringslasten over 2014 (€ 3,1 miljoen). De stijging werd veroorzaakt door hogere financieringslasten van de in het boekjaar afgeloste achtergestelde lening van Pon Holdings B.V., een hogere financieringsbehoefte alsmede kosten(-stijgingen) in verband met de herfinanciering. Het saldo van resultaten van beleggingen en waardering onroerend goed was € 0,7 miljoen negatief terwijl dit over 2014 nog € 1,8 miljoen negatief was. De taxaties leidden over 2015 tot een afboeking van € 0,8 miljoen en werd bij de verkoop van de 17 hectare grond met agrarische bestemming in Apeldoorn € 0,1 miljoen boekwinst gerealiseerd. In 2014 was er een boekwinst van € 0,7 miljoen op de verkoop van aandelen VIBA terwijl vorig boekjaar de economische en technische veroudering van het onroerend goed € 2,4 miljoen bedroeg.

Belastingen

De belastingdruk over 2015 was 27,4% ten opzichte 30,4% over 2014. Dit kwam doordat de winstbijdrage van de Nederlandse en Kazachstaanse activiteiten met een gemiddeld lagere nominale belastingdruk in verhouding hoger was dan de Duitse en Belgische activiteiten.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen was nihil (idem voor 2014).

Nettoresultaat en dividend

Het nettoresultaat over 2015 bedroeg € 11,2 miljoen en was 25,6% hoger dan in 2014 (€ 8,9 miljoen). Het nettoresultaat per gewoon aandeel was € 8,64 (2014: € 7,10). Aangezien het openbare bod door River Acquisition B.V. (zoals beschreven onder ‘Hoofduitgangspunten en vooruitzichten 2016’) is aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

Kasstromen

De kasstroom uit operationele activiteiten daalde ondanks een € 2,8 miljoen hogere EBITDA van € 22,3 miljoen naar € 16,2 miljoen. Hogere investeringen in werkkapitaal ad € 5,4 miljoen en hogere financieringslasten en meer winstbelasting waren hier debet aan. De aankoop van activiteiten voor € 9,6 miljoen, investeringen in vaste activa met € 12,9 miljoen (met name verhuurvloten) resulteerden in een kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 22,5 miljoen negatief (2014: € 22,9 miljoen negatief). De kasstroom uit financieringsfaciliteiten was € 6,9 miljoen positief (2014: € 3,2 miljoen negatief). De onderhandse uitgifte van aandelen en de inkoop van de cumulatief preferente aandelen A leidde tot een positieve kasstroom van € 8,3 miljoen terwijl in totaal € 8,6 miljoen op de langlopende leningen werd afgelost. Hierin is begrepen de aflossing van de achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. De schulden aan kredietinstellingen en langlopende leningen werd met €10,7 miljoen verruimd. In 2015 werd voor € 3,7 miljoen (2014: € 3,2 miljoen) contant dividend uitgekeerd.

Vaste activa

In het verslagjaar werd voor € 0,6 miljoen geïnvesteerd in immateriële vaste activa (ERP-omgevingen). De amortisatie van de servicecontracten van Reesink Material Handling Equipment en software bedroegen respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,0 miljoen. 

Aan de bedrijfsgebouwen en –terreinen werd voor € 0,5 miljoen grond toegevoegd. De totale afwaardering op de bedrijfsgebouwen en -terreinen was € 1,1 waarvan € 0,6 miljoen ten laste van het resultaat en € 0,5 miljoen mutatie in het eigen vermogen. De waarde van bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen steeg € 0,9 miljoen door de nieuwe consolidaties. In het verslagjaar werd per saldo voor € 1,9 miljoen geïnvesteerd in bedrijfsuitrusting en in vervoersmiddelen. De netto-investering in de verhuurvloten bedroeg mede door extra investeringen door de groeiende vraag naar verhuur, € 11,4 miljoen. De totale afschrijvingen en amortisatie van de (im-)materiële vaste activa bedroegen € 11,3 miljoen (2014: € 10,5 miljoen). De totale afwaardering van het vastgoed ultimo het boekjaar bedroeg € 0,3 miljoen. Deze afwaardering had grotendeels betrekking op het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn. In 2015 werd voor iets meer dan € 1,0 miljoen aan boekwaarde gedesinvesteerd. Dit betroffen de landbouwgronden aan De Grote Kar in Apeldoorn. Het saldo van de financiële vaste activa steeg met € 0,1 miljoen naar € 2,6 miljoen.

Werkkapitaal

Het handelswerkkapitaal bedroeg ultimo 2015 € 147,6 miljoen (2014: € 130,8 miljoen). De nieuwe consolidaties hadden een werkkapitaal van € 4,7 miljoen. Het totale voorraadniveau bedroeg ultimo het boekjaar € 116,7 miljoen (2014: € 107,4 miljoen) waarvan € 4,0 miljoen gerelateerd de nieuwe activiteiten. De voorraad van Reesink Equipment bedroeg € 101,9 (2014: € 95,3 miljoen). Bij Reesink Green Equipment steeg de voorraad autonoom met € 6,1 miljoen. De voorraad van CT Agro was ultimo 2015 door (tijdelijke) stijging van de voorraad maaidorsers € 3,6 miljoen hoger. De voorraadstand van Reesink Construction Equipment was per saldo € 1,1 miljoen hoger door machines die omgebouwd werden voor inzet op spoorrails (uitgeleverd begin 2016) alsmede door het toevoegen van een nieuwe productgroep (Bergmann). Reesink Material Handling Equipment was in staat de voorraad met € 1,3 miljoen te laten dalen. De voorraadhoogte van Reesink Industries was € 2,6 miljoen hoger waarvan € 1,1 miljoen gerelateerd was aan de overname van de activiteiten van IMAV-Hydraulik. Het overige deel van de stijging werd veroorzaakt door extra voorraad walserijproducten in verband met een groot project dat momenteel gefaseerd wordt uitgeleverd.

Het debiteurensaldo steeg met € 7,1 miljoen naar € 67,7 miljoen, autonoom steeg het debiteurensaldo met € 4,9 miljoen. Het debiteurensaldo van Reesink Equipment steeg autonoom met € 4,1 miljoen. Reesink Material Handling Equipment en Reesink Construction Equipment hadden nog zeer goede omzetten in de maanden november en december en hadden per saldo € 5,2 miljoen hoger debiteurensaldo ultimo boekjaar. Bij Reesink Industries steeg de debiteurenpositie door vooral de voeging van de activiteiten van IMAV-Hydraulik met € 0,5 miljoen naar € 6,2 miljoen. De in het handelswerkkapitaal begrepen post handelscrediteuren bedroeg € 36,8 miljoen (2014: € 37,1 miljoen).

Mutaties groepsvermogen

Het eigen vermogen ultimo het verslagjaar bedroeg € 94,8 miljoen (2014: € 88,1 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen. De netto-opbrengst van de onderhandse plaatsing bedroeg € 9,4 miljoen en kwam ten gunste van de algemene middelen. De inkoop van de 260.000 cumulatief preferente aandelen A gehouden door Recopart B.V. leidde tot een daling van het eigen vermogen met € 1,1 miljoen. Het contant dividend over 2014 bedroeg € 3,7 miljoen. De goodwill van de overnames (inclusief earn-outs) bedroeg per saldo € 4,8 miljoen. De herwaardering van de bedrijfsgebouwen en ‑terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn, leidde tot een daling van de herwaarderingsreserve met € 0,4 miljoen. De overige mutaties van het eigen vermogen waren per saldo € 3,8 miljoen negatief. De verandering van het monetaire stelsel in Kazachstan had een negatieve impact op de omrekenverschillen met betrekking tot de netto-investering in de deelneming in Kazachstan van € 3,4 miljoen. Daarnaast daalde door de waarderingsverschillen van de op vervangingswaarde gewaarde walserijproducten de reserve prijsverschillen met € 0,3 miljoen.

Balansverhoudingen en ratio’s

Het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal was 32,8% (2014: 32,1%). Inclusief de achtergestelde converteerbare leningen was het garantievermogen 39,0% (2014: 40,1%). De achterstelling geldt ten opzichte van de banken. De Net Senior Debt/EBITDA ratio komt uit op 2,4. Met het syndicaat van banken is een maximale Net Senior Debt/EBITDA ratio van 3,0 overeengekomen. Ook de Debt Service Coverage ratio voldeed ruimschoots aan de gestelde eisen.

Financiering

Ultimo boekjaar bedroeg het totaal van rentedragende leningen € 97,6 miljoen (2014: € 95,3 miljoen). In 2015 werd vanuit de algemene middelen de achtergestelde lening ad € 4,8 miljoen van Pon Holdings B.V. afgelost. De stand van de liquide middelen per 31 december 2015 was € 2,1 miljoen.

Hoofduitgangspunten en vooruitzichten 2016

In 2016 zal Royal Reesink doorgaan met de invulling en uitrol van haar business model. In dit kader zijn de volgende management prioriteiten benoemd:

 • In nauwe samenwerking met onze partners zoals producenten, dealers en eindgebruikers zal waar nodig ons distributiemodel worden aangepast;
 • Uitrol van de precisielandbouw oplossingen van Agrometius binnen Reesink Green Equipment en mogelijkheden onderzoeken voor uitrol breder binnen de groep;
 • Uitbouw van het Used Equipment Center bij Reesink Material Handling Equipment;
 • Verbetering van de prestaties bij Reesink Industries en verdere integratie van de activiteiten op het gebied van hydraulische systemen in Duitsland;
 • De overname van de ‘turfcare’–activiteiten van Lely Holding S.à.r.l. in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Royal Reesink verwacht deze transactie in het begin van het tweede kwartaal 2016 af te ronden. Deze activiteiten betreffen in hoofdzaak de distributie van Toro-machines voor onderhoud van golfbanen en openbaar groen en TYM compact tractors.

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V., een onderneming waarover een beleggingsconsortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners zeggenschap heeft en waarvan ook de bestaande houders van aandelen Todlin N.V. en Navitas B.V. deel uitmaken, gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod op alle beursgenoteerde geplaatste certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink (de "Certificaten van Aandelen") en alle niet-genoteerde geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink die niet zijn geregistreerd op naam van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink (de "Geregistreerde Aandelen" en tezamen met de Certificaten van Aandelen, de "Aandelen") van € 101 (cum dividend) in contanten per Aandeel onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. We beschouwen deze voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

In 2016 zullen de eindmarkten waarin Royal Reesink opereert onverminderd dynamisch en uitdagend blijven. Bij Reesink Green Equipment blijft naar verwachting in de agrarische sector sprake van een beperkte financiële liquiditeit die belemmerend werkt voor de investeringsbereidheid van agrariërs en loonwerkers. Voor Reesink Green Equipment zal de nadruk verder sterk liggen op reductie van het werkkapitaal en het in de hand houden van kosten. Daarnaast zal er het komende jaar in Kazachstan een uitdaging liggen gezien de impact van de lage olieprijzen op het overheidsbudget en de fluctuaties van de Tenge. Bij de divisies Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment zal naar verwachting de vraag naar flexibiliteit blijven toenemen, hierop zal met de verhuuractiviteiten ingespeeld moeten worden. Binnen Reesink Industries zal met de afronding van de integratie van IMAV-Hydraulik in Motrac Hydraulik GmbH de focus verlegd worden naar het verder uitbouwen van de activiteiten. De volatiliteit van de staalprijzen maakt het lastig een voorspelling van de ontwikkeling van het resultaat van de staal gerelateerde activiteiten te geven. Verwacht wordt dat de hydrauliek sector stabiel blijft. Door het tijdig inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en door een goede spreiding van onze activiteiten zal 2016 naar verwachting een solide ontwikkeling laten zien. Eventuele gerichte acquisities kunnen de omzet en resultaten in 2016 een extra positieve impuls geven.

Accountantscontrole

Ernst & Young LLP heeft op 4 april 2016 een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2015. 

Het jaarverslag over 2015 verschijnt 8 april 2016. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 25 mei 2016 en vangt aan om 14.00 uur. Locatie: Rosarium, Amsterdam.

Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren.

Apeldoorn, 4 april 2016                                  

Directie Royal Reesink N.V.

 

Download PDF (NL)

Download PDF (ENG)

 

Financiële agenda 2016:
21 april 2016                    Trading update

25 mei 2016                     Algemene Vergadering van Aandeelhouders

30 augustus 2016              Halfjaarcijfers

27 oktober 2016                Trading update

 

 

Terug