09.03.2016

Q&A overgang van Alternext Amsterdam naar Euronext Amsterdam

Q&A overgang van Alternext Amsterdam naar Euronext Amsterdam
Datum

09-03-2016

Waarom stapt Royal Reesink over van Alternext naar Euronext?

 • Op 9 april 2014 heeft Euronext Amsterdam een persbericht uitgegeven over de voorgenomen sluiting van Alternext Amsterdam;
 • Als gevolg van deze sluiting werd Royal Reesink gedwongen de keuze te maken voor een ander handelsplatform;
 • Op 25 augustus 2015 heeft Royal Reesink daarom besloten over te gaan naar Euronext Amsterdam;
 • Royal Reesink heeft ook onderzocht of een nieuw initiatief van Euronext, zijnde een Benelux platform gericht op aandelen en obligatieleningen, geschikt zou zijn voor Royal Reesink. Royal Reesink zag echter meer toegevoegde waarde van een notering aan Euronext Amsterdam.

Wat is het voornaamste verschil tussen Alternext Amsterdam en Euronext Amsterdam?

 • Zowel Alternext Amsterdam als Euronext Amsterdam kwalificeert als een handelsplatform, het onderscheid zit echter in het feit dat Euronext Amsterdam kwalificeert als een "gereglementeerde markt" in de zin van de Wet financieel toezicht en Alternext Amsterdam kwalificeert als een "multilaterale handelsfaciliteit" in de zin van de Wet financieel toezicht;
 • Die kwalificatie bepaalt (mede) welke wet- en regelgeving van toepassing is op de onderneming van welke de aandelen aan die markt genoteerd zijn;
 • Met het begrip "gereglementeerde markt" worden markten die als zodanig kwalificeren onderworpen aan specifieke, uit de Europese richtlijnen voortvloeiende wet- en regelgeving;
 • Ten gevolge daarvan zullen er meer regels van toepassing worden op Royal Reesink, welke regels met name (aanvullende) rapportageverplichtingen voor de vennootschap met zich mee zullen brengen.

Wat voor gevolgen heeft deze overgang voor u als certificaathouder / aandeelhouder?

 • De overgang heeft geen gevolgen voor wat betreft de (certificaten van) aandelen die u in Royal Reesink houdt, anders dan dat deze na de overgang genoteerd zullen zijn aan een ander handelsplatform, namelijk Euronext Amsterdam;
 • Op grond van de statuten van Royal Reesink bent u nu reeds gehouden een substantieel belang van 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95% in het kapitaal van de vennootschap bij Royal Reesink te melden. Ten gevolge van de overgang naar Euronext Amsterdam, zult u verplicht zijn:

i.   Nadat de notering van Royal Reesink aan Euronext Amsterdam een feit is (per 9 maart 2016), deze substantiële deelneming, onverwijld (zo snel als redelijkerwijs mogelijk) te melden bij de AFM.
ii.  En ook fluctuaties nadien in uw substantiële deelneming, ten gevolge waarvan u de bovengenoemde drempelwaardes over- of onderschrijdt, zult u daarna onverwijld bij de AFM moeten melden. Zie daartoe ook: 

http://www.digitaal.loket.afm.nl/Documents/Formulieren/Effectenuitgevende%20instellingen/wft-meldingsformulier-substantiele-deelneming-shortpositie.pdf

Dient u als houder van (certificaten van) gewone aandelen ook stappen te ondernemen in verband met de overgang?​

 • Nee, de (certificaten van) gewone aandelen die u houdt zullen geen wijzigingen ondergaan, anders dan het feit dat zij in de notering van Euronext Amsterdam zullen worden opgenomen, waar zij nu nog in de notering van Alternext Amsterdam zijn opgenomen. 

Heeft de overgang ook implicaties voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders?

 • Ja, de overgang heeft inderdaad een aantal implicaties, waaronder:
 1. Royal Reesink zal minimaal 42 dagen voorafgaand aan de AVA deze bijeen moeten roepen. Momenteel kan nog een oproepingsperiode van 15 dagen worden gehanteerd. U zult de vergaderstukken dus eerder tot uw beschikking hebben dan in voorgaande jaren;
 2. Om u toegang te kunnen verlenen tot de AVA werden in de voorgaande jaren uw (certificaten) van aandelen geblokkeerd door uw respectieve banken / commissionairs gedurende de periode voorafgaand aan de vergadering. Dit zal niet meer gebeuren, hiervoor wordt na de overgang naar Euronext Amsterdam namelijk een andere procedure gehanteerd. Op de 28e dag voor die van de AVA (registratiedatum) zal bepaald worden wie er op dat moment (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Royal Reesink heeft en daarmee stem- en vergadergerechtigd zal zijn op de AVA. In dat opzicht hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Bij de oproeping van de AVA zal nader worden aangegeven op welke wijze u zich kunt aanmelden voor de AVA.

Download PDF (NL)

Terug