Business model

Royal Reesink wil een onmisbare schakel zijn in de keten, zowel voor producenten als voor afnemers. Intensieve samenwerking staat hierbij centraal om de beste oplossingen aan afnemers te kunnen bieden. Dat gaat verder dan alleen de verkoop of verhuur van een machine of systeem. Alles is erop gericht om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Royal Reesink wil onderscheidend zijn op het gebied van service, kwaliteit en maatwerk.

Alle markten waarin Royal Reesink opereert worden meer kennisintensief. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Machines en systemen worden steeds intelligenter, wat afnemers in staat stelt hun werk efficiënter te verrichten. Dat biedt kansen voor distributeurs, mits ze voldoende schaalgrootte hebben, in staat zijn hun kennis van de producten en processen in hun markten te vertalen naar slimme oplossingen en daarnaast flexibel genoeg zijn om snel op veranderingen te anticiperen. Royal Reesink heeft duidelijke keuzes gemaakt en het business model hierop aangescherpt. Daarmee ligt er een stevige basis voor het optimaal bedienen en binden van afnemers, nu en in de toekomst.

Gediversifieerd aanbod van A-merk machines

Royal Reesink kiest bewust voor een breed en gediversifieerd machineaanbod van verschillende A-merken voor meerdere marktsectoren. Kenmerkend voor de A-merken die Royal Reesink voert, is dat ze leidend zijn op zaken als total cost of ownership, levensduur, gebruiksvriendelijkheid, zuinigheid, comfort en veiligheid. Bovendien kennen de machines een hoge restwaarde. Met dit aanbod wordt invulling gegeven aan de vraag van afnemers naar kwaliteit en het gemak van één distributeur. Spreiding over de verschillende marktsectoren maakt Royal Reesink meer robuust. De combinatie van machines en systemen voor material handling, logistiek, grond-, weg- en waterbouw, land- en tuinbouw en landschappelijk onderhoud werkt versterkend en biedt duidelijke synergievoordelen voor Royal Reesink als groep. De overlap in afnemers tussen marktsectoren geeft goede cross-sell mogelijkheden.

Krachtig totaalconcept met hoge servicegraad

Royal Reesink biedt afnemers een krachtig totaalconcept dat is gebouwd rondom de volledige levenscyclus van een machine of machinepark. Dit is essentieel om meerwaarde te kunnen leveren aan afnemers en lange termijn relaties met afnemers te ontwikkelen. Royal Reesink biedt bij de aanschaf van machines optimale flexibiliteit en hulp bij het maken van een keuze tussen koop, lease en huur of een combinatie hiervan. De onderneming verzorgt daarnaast opleiding en training voor het optimaal bedienen en laten functioneren van de machines.

Enabling your business

Support bij zaken als onderhoudsplanning en onderhoud, voorraadbeheer en warehouse management dekt de hele levenscyclus van machines af. Ook biedt Royal Reesink klanten inruilopties. Gebruikte machines worden opgeknapt en verkocht waarmee ze een tweede levenscyclus in gaan. Elke machine heeft een uniek serienummer en dit stelt Royal Reesink in staat machines te volgen en voor afnemers alles te kunnen plannen en organiseren rondom de levenscyclus van de machine.

Lage total cost of ownership

Afnemers beoordelen de aanschaf van een machine of systeem op basis van de totale directe en indirecte kosten over de hele levenscyclus. Royal Reesink vertaalt specialistische kennis van producten en processen in diverse markten naar innovatieve oplossingen om afnemers te helpen bij het realiseren van een zo laag mogelijke total cost of ownership. Dat betekent meedenken met de klant, adviseren en maatwerk bieden. Het gaat daarbij om zaken als het optimaal inrichten van een machinepark door het seizoen heen, de best passende wijze van financiering en het optimaal functioneren en onderhouden van machines. Het zijn oplossingen die vallen binnen het totaalconcept van Royal Reesink. Dit stelt afnemers in staat het hoogste rendement te halen uit de steeds complexere machines en systemen, waarbij robotisering, connectiviteit, meetbaarheid en het gebruik van big data voor trendanalyse nieuwe mogelijkheden bieden om de total cost of ownership verder te verlagen.

Effectief en sectorspecifiek distributiemodel

Royal Reesink verzorgt in feite het hele distributieapparaat voor de producent in een bepaald land of bepaalde sector. De relaties met producenten zijn meestal op exclusieve basis en zijn hecht, vaak langjarig en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Royal Reesink bedient afnemers direct of via een dekkend netwerk van grotere en kleinere lokale dealers, voortdurend inspelend op wat het beste werkt voor de afnemer, afhankelijk van de markt en de sector. Zo worden Benelux afnemers in de landbouw en landschappelijk onderhoud bediend via een netwerk van meer dan 500 dealers, terwijl afnemers in de grond-, weg- en waterbouw en logistiek door Royal Reesink veelal rechtstreeks worden bediend. Om de toegang tot afnemers te versterken neemt Royal Reesink belangen in grotere dealers. De toenemende complexiteit van de machines en systemen en de trend naar meer specialistische producten vergt meer expertise en zorgt ervoor dat Royal Reesink opschuift in de keten en vaker eerste aanspreekpunt wordt voor afnemers.

Partnering en duurzame innovatiekracht 

De wederzijdse afhankelijkheid tussen marktpartijen is groot. Door nauwe samenwerking binnen het hele systeem en binnen de keten tussen producent, distributeur, dealer en klant ontstaan de beste oplossingen. Royal Reesink neemt hierin het voortouw. Intensieve kennisuitwisseling over techniek en markten tussen producent en Royal Reesink vormt een belangrijke aanjager voor de realisatie van innovatieve en duurzame machine-, systeem- en procesoptimalisaties. Met slimme toepassingen kan materiaalverspilling worden teruggebracht, brandstofverbruik en uitstoot worden verminderd en het aantal vervoerbewegingen worden beperkt. Waar het past, zoals bij hydraulische systemen, maakt Royal Reesink hierbij gebruik van co-engineering en het aanbieden van bewerkingen en halffabricaten op basis van co-makingship. Ook verbetering van veiligheid en persoonlijke bescherming bij machine- en systeemgebruik door middel van opleidingen, trainingen en veiligheidscans speelt in dit kader een belangrijke rol. Dergelijke innovatieve en integrale oplossingen dragen bij aan een sterkere klantbinding, een beter rendement van de machines en een verdere verlaging van de total cost of ownership voor afnemers.