Visie, missie, strategie

Visie

De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Bovendien zal het aantal mensen in de middenklasse de komende 15 tot 20 jaar groeien van twee tot vijf miljard, vooral onder invloed van demografische ontwikkelingen in Azië. De invloed hiervan valt niet te onderschatten. Zo zal de vraag naar consumptiegoederen in nieuwe middenklasse groepen navenant toenemen. Verder wordt verwacht dat door de groeiende consumptiebehoeften de vraag naar voedsel 35%, naar water 40% en naar energie 50% hoger zal liggen dan momenteel het geval is. Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu. Het gaat om de mens en het behoud van zijn leef- en werkomgeving. De noodzaak van duurzame innovaties wordt steeds urgenter.

Dit is één op één door te vertalen naar de activiteiten van Royal Reesink. De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en processen zal zowel in de landbouw, landschapsonderhoud, grond-, weg- en waterbouw en logistiek alleen maar toenemen. Door innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden, met respect voor mens en milieu, kan Royal Reesink een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de wereld voor staat.

Missie

Royal Reesink wil op basis van de specialistische kennis van producten, processen en markten een onmisbare schakel zijn in de keten en in samenwerking met de producenten marktfeedback vertalen naar innovatieve en duurzame oplossingen die dealers en afnemers meerwaarde bieden en ondersteunen bij hun activiteiten.

Strategie

Royal Reesink is er van overtuigd dat voor een distributeur schaalgrootte en inzet van specialistische kennis belangrijke vereisten zijn om afnemers optimaal te kunnen bedienen en waarde toe te kunnen voegen voor alle stakeholders.

De onderneming heeft dan ook sterke internationale groeiambities. De lange termijn georiënteerde strategie is gericht op realisatie van groei, zowel autonoom als door acquisities en op margeverbetering. Groei via overnames is geen doel op zich. Overnames moeten passen, logisch en verantwoord zijn en bijdragen aan de winst.

Autonome groei

Voor realisatie van autonome groei richt Royal Reesink zich op versterking van marktaandeel in marktsectoren en regio’s waarin het al actief is. Daarvoor wordt primair ingezet op een verdere uitrol en sterkere invulling van het business model en totaalconcept door de hele groep heen. Belangrijke speerpunten hier binnen vormen het benutten van de toename in cross-sell mogelijkheden tussen divisies en tussen bedrijven binnen divisies, de verdere uitrol van de huur- en service concepten binnen de groep en het vergroten van inkomsten uit de verkoop van gebruikte machines. Ook de versterkte focus op innovatieve oplossingen op het gebied van connectiviteit en meetbaarheid, zoals met precisielandbouw en de robotisering van conventionele machines en systemen, biedt goede mogelijkheden voor extra groei.

Groei door acquisities

Royal Reesink streeft altijd naar een leidende positie als distributeur in de landen of marktsectoren waarin het actief is. Voor realisatie van groei middels acquisities wordt gekeken naar nieuwe product/markt combinaties en naar niches in de landen waar Royal Reesink al aanwezig is. Uitbreiding naar nieuwe landen/regio’s en naar opkomende markten vindt primair plaats via acquisities. Bij de identificatie van acquisitiekandidaten wordt in veel gevallen samen opgetrokken met een producent. Op selectieve basis streeft Royal Reesink voor specifieke niche markten ook zelfstandig acquisities na. Op die wijze kan het aan de bron van een relevante ontwikkeling in de keten of sector komen te staan. Acquisities moeten passen binnen het business model en het rendementsprofiel dat Royal Reesink voor staat of de potentie hebben om onder de vleugels van Royal Reesink daar naar toe te groeien. Royal Reesink heeft een sterk trackrecord op het gebied van acquisities met een beproefd integratieconcept en heeft bovendien veel kennis en ervaring in huis voor het betreden van opkomende markten. Op basis hiervan wordt Royal Reesink door producenten veelal gezien als een sterke en logische partner voor expansie.

Margeverbetering

Margeverbetering wordt primair gedreven door een verschuiving naar meer hogere toegevoegde waarde activiteiten en diensten en een betere benutting van synergiepotentieel tussen segmenten en divisies. Daarnaast vormen doorlopende initiatieven die betrekking hebben op kostenbeheersing, flexibilisering, optimalisering van de ICT infrastructuur en benutting van schaalvoordelen belangrijke speerpunten.